Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
9090 F 1257713201

Υποδιεύθυνση Προμηθειών ΕΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο ∆ημόσιο, Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ιαγωνισμό με ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιβαλλιστικών κρανών, συνολικού προϋπολογισμού εννιά εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ(€ 9.072.000,00). Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως«ΕΑΣ».

 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική ∆ιοίκηση της «ΕΑΣ»Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός (Γραφείο ∆ιακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος), με καταληκτική ημερομηνία την 06 ∆εκεμβρίου 2017ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος, “Επέκτασης – παραμετροποίησης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος προσωπικού κ μισθοδοσίας ΥΠΑ”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας