Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 2018502892

Γ.Γ.Άρτας :Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV: 22820000-4), ) για τις ανάγκες του  Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού:  60.874,05€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1589321613

Γ.Γ.Άρτας :Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό περίληψη διακήρυξης διενέργειας   Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥ  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (CPV: 50710000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 330.000,00€  συμπ/νου […]

nosokomeio artas 11 F 492607060

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την Προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)»

To Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)»(CPV: 33696300-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 514.092,74€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΔΣ 65/2023 ΚΑΙ Α/Α 244123) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F436763729

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την Προμήθεια «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)»

To Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων  για  την Προμήθεια «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)»(CPV: 24111900-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.136,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΔΣ 64/2023 ΚΑΙ Α/Α 242144). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

nosokomeio artas F339086500

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την Προμήθεια : «ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ CPV:33157400-9»

To Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για  την Προμήθεια:  «ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ CPV:33157400-9» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.800,00€  συμπ. ΦΠΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

nosokomeio artas F46529874

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την υπηρεσία «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ»

To Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ»(CPV: 50421000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.609,92,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΔΣ 63/2023 ΚΑΙ Α/Α 242123) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

nosokomeio artas 11 F 492607060

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ»(CPV: 79713000-5)

To Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ»(CPV: 79713000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 202.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΔΣ 62/2023 και Α/Α 242119) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

champer artas LOGO mikro1

Προμήθεια ψηφιακής οθόνης για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Επιμελητηρίου Άρτας

Το Επιμελητήριο Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την «Προμήθεια ψηφιακής οθόνης για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Επιμελητηρίου Άρτας» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BEMS), “SMENSWICT”, […]

Dimos Artaion

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ Διακηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 152.274,99 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 79952100-3, 39110000-6, 22000000-0, 55300000-3, 55100000-1, 03441000-3, 44111300-4, 44212320-8, […]

Dimos Artaion

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ             Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (cpv 31531000-7, 34928510-6 και 34991000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.999,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους […]

Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας