Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Άρτα
+C

Μεγ.: +

Ελάχ.: -1°

Τρι, 25.01.2022
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1527961566

 Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)» (CPV:33122000- 1) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 149.689,12 € συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος. […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: διαγωνισμός για τις εκδηλώσεις Δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό για τις εκδηλώσεις Δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 7.271,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, […]

Dimos Artaion

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Διαγωνισμός για την αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. (cpv: 43200000-5, 34134200-7, 42415100-9, 34131000-4, 34115200-8, 34110000-1, 34114400-3 και 34400000-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  1.619.550,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από […]

champer artas LOGO mikro1

Γ. Ν. Άρτας: Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 39.904,66€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με […]

champer artas LOGO mikro1

Ν. Άρτας: Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ) »

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ) (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV:33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 16.827,20€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με […]

champer artas LOGO mikro1

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)( CPV:38434520-7)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 35.786,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) […]

Dimos Artaion

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Διαγωνισμός για προμήθεια που αφορά σε καινούργιο και αμεταχείριστο Απορριμματοφόρο όχημα

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων που αφορά σε καινούργιο και αμεταχείριστο Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 8m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσσας (cpv: 34144512-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  142.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1126587207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: διαγωνισμός για την προμήθεια  «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)»

Το Γ.Ν. Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω  των ορίων για την προμήθεια  «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 77.004,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1953034259

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: διαγωνισμός για την προμήθεια  «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» (ΦΙΛΤΡΩΝ)

Το Γ.Ν. Άρτας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω  των ορίων για την προμήθεια ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» (ΦΙΛΤΡΩΝ) ) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού:  46.195,00€ συμπερ. ΦΠΑ.  Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με α/α συστήματος : 162363 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών […]

panep F144064880.ioann.aetos

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Διαγωνισμοί

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει: α)Διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28778/31-05-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 162289) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά […]

champer artas LOGO1
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας

Μετάφραση Σελίδας »