Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει  μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets και συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Ελλάδα 2.0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 62.124,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

nosokomeio artas F 870697249

Γ.Ν. Άρτας :διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

To Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ προκηρύσσει την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ  KAI ΤΟΥ A΄ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Α) CPV:  09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και Β) CPV 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ […]

nosokomeio artas F11375340

Γ.Ν. Άρτας :διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» CPV: 33190000-8 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.400,00€ συμπ. ΦΠΑ. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : […]

panep F238719072.ioann.aetos

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη Διαγωνισμού μίσθωσης χώρου στην Άρτα.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου συνολικής επιφανείας τουλάχιστον 360 τ.μ., ευρισκόμενου εντός της πόλης της Άρτας, κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, με ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος #2.100,00# ευρώ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς

O Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς (cpv: 34131000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  21.266,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η παρούσα σύμβαση αφορά την Πράξη «Δράσεις για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο […]

champer artas LOGO mikro1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Το Επιμελητήριο Άρτας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Επιμελητηρίου Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150100, στο Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», Ενωσιακή […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F951409418

Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5»

 Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την  διακήρυξη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.095,44€ συμπ/νου ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα ενός  (1)  έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την […]

panep F238719072 F2017124258.ioann.aetos

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Διαγωνισμός για την προμήθεια« ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 57689/07-11-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 176743) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια […]

ΡΟΔΟΥ

ΔΕΥΑ Ρόδου: διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Η ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 702.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,) με κριτήριο κατακύρωσης […]

Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας

EnglishGreek