Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

Δημοσίευση διαγωνισμού «ανοιχτής διαδικασίας» για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας ανακοινώνει τη δημοσίευση διαγωνισμού «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 185.483,87 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Φ.Π.Α 44.516,13 €), ήτοι συνολικής αξίας 230.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ […]

champer artas LOGO mikro1

Τροποποίηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ.

Το Επιμελητήριο Άρτας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Επιμελητηρίου Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.», με Κωδικό […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1868525929

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για προμήθεια: «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό περίληψη διακήρυξης διενέργειας   Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ  KAI ΤΟΥ A΄ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Α) CPV:  09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και Β) CPV […]

champer artas LOGO mikro1

Δημοσίευση διαγωνισμού «ανοιχτής διαδικασίας» για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας ανακοινώνει τη δημοσίευση διαγωνισμού «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 185.483,87 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Φ.Π.Α 44.516,13 €), ήτοι συνολικής αξίας 230.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ […]

champer artas LOGO mikro1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ.

Το Επιμελητήριο Άρτας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Επιμελητηρίου Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.», με Κωδικό […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1868525929

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)» (CPV : 33696100-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 476.360,15€ συμπερ. ΦΠΑ, για τα δύο (2) έτη Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης […]

nosokomeio artas F11375340

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (CPV: 79211000-6), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :                                                             28-03-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ με α/α συστήματος : 182769 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων : Περίληψη δράσεων ευαισθητοποίησης – δημοσιότητας για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις δράσεις ευαισθητοποίησης – δημοσιότητας για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων : Περίληψη διακήρυξης προμήθειας εξοπλισμού πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  277.388,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων : Περίληψη διακήρυξης σίτισης αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 77400000-4. Οι προσφορές […]

Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας