Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
POLEMIKIAEROPORIA F 1241469477

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος, “Επέκτασης – παραμετροποίησης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος προσωπικού κ μισθοδοσίας ΥΠΑ”

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια συστήματος, “Επέκτασης – παραμετροποίησης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος προσωπικού κ μισθοδοσίας ΥΠΑ”. Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των αιτούμενων ειδών. Οι οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα υπογράψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της σχετικής προμήθειας. Το σχέδιο της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια κεφαλής κάμερας για το τμήμα ενδοσκοπήσεων».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας