Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
07C47CAA4CD0A8BB2325D0DD33B252E2 F13171925

ΤΕΙ Ηπείρου:Διαγωνισμός προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 15-03-2016 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47132 Άρτα)

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 47132, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.

 

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δώσε τίτλο για το άρθρο……
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας