Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epimelitirio F19104 F2739

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΙΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS”

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΙΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production off unctional foods from animals», με τοΑκρωνύμιο INNO.TRITION και Κωδικό MIS 5003778 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREGΕΛΛΑΔΑΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την ΕυρωπαϊκήΈνωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Επιμελητήριο Άρτας, Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Άρτα, 47100, Τηλέφωνο 2681 028728, Fax 26810 78654, Email: info@e-artas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eartas.gr.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΔ)

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου INNO.TRITION: 1.1.2 Project and financial management – Διαχείριση του Έργου, 2.1.1 Communication Plan & Projectidentity – Εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδίου και προσδιορισμός της ταυτότητας του Έργου, 2.1.3 Hardcopypromotionalmaterial – Έντυπο υλικό προώθησης του έργου 2.1.4 DisseminationActivitiestothePublic – Δράσεις προώθησης προς το ευρύ κοινό, 4.1.1 Business plan for the introduction of this novel product – Επιχειρηματικό σχέδιο για την παρουσίαση του νέου προϊόντος στο πλαίσιο του Έργου και 4.1.2 Training Activities – Οργάνωση σεμιναρίων/ workshops (CPV 72224000-1, 73200000-4, 79341100-7, 79341000, 79951000-5, 79952000-2). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.354,84 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 49.354,84 € ΦΠΑ : 11.845,16€, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 61.200,00€).

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 31ηΜαρτίου 2021.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Έργου. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών – Διενέργεια Διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (οδός Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα) έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Επιμελητηρίου Άρτας, www.eartas.gr

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας

 

Ιωάννης Γκολομάζος

Previous Καθορισμός του μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα καθώς και επιμερισμός αυτών των αδειών κυκλοφορίας ανά κατηγορία (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, ΕΔΧ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΔΧ ΕΙΔ. ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΜΕΑ) στην ΠΕ Άρτας για το έτος 2019
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας