Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
f 16 52 201 F 1595708550

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμοί

1. Μετατίθεται ο διαγωνισμός προμήθειας ημιφορτηγών οχημάτων διπλής καμπίνας (4χ4)

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η διενέργεια του υπ΄ αριθμ. 33/15 διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4 x 4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 5 Οκτωβρίου Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 19 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ. 3. Η μετάθεση της διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς κρίθηκε απαραίτητη για την προσέλκυση ενδιαφέροντος των οικονομικών φορέων και την εξάντληση των περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής, με σκοπό την υλοποίηση της απαίτησης της Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό. 

Ανακοίνωση εδώ

2.Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φορτοεκφορτώσεων υλικών της ΠΑ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.9/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή [ως η αποζημίωση ενός (1) ατόμου ανά ώρα εργασίας, η οποία θα αφορά σε εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης υλικών είτε χειρωνακτικά είτε με ανυψωτικά μηχανήματα της Υπηρεσίας], για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο με έναν (1) εργολάβο για την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφορώσεων υλικών της Π.Α, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 472.000,00€ (ή 118.000,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού 580.560,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 145.140,00€ ετησίως).

Προκήρυξη εδώ

3. Διαγωνισμός προμήθεια κατεψυγμένου βοδινού κρέατος 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα για την προμήθεια κατεψυγμένου βοδινού κρέατος προς Σελ. 6 κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Οπλιτών της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 100.000,00€ (ή 50.000,00€ ετησίως) επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 113.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 56.500,00€ ετησίως).

Προκήρυξη εδώ 

4. Διαγωνισμός προμήθεια υλικού CAD/PAD με NSN

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση (με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης), σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δεκατριών (13) τεμαχίων του υλικού με NSN 1377-01-561-6371, P/N 1810-033-01, HOIST GUILLOTINE του Ελικοπτέρου (Ε/Π) ΑΒ-205, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ. Αποδεκτά δύναται να είναι υλικά που χαρακτηρίζονται ισοδύναμα κατά το χρόνο διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον κατασκευαστή (ΟΕΜ) του υπο προμήθεια υλικού ή τον κατασκευαστή του Ο.Σ. και πιστοποιείται η χρήση τους από τις οικείες Τ.Ο. του Ο.Σ ή από Κρατικές-Διεθνείς Αρχές Διασφάλισης αξιοπλοιμότητας με παροχή αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Προκήρυξη εδώ

5.Διαγωνισμός Επιχείρηση Ναυαγιαίρεσης Τμήματος Αεροσκάφους (Α/Φ) F-16D S/N 614 από Θαλάσσια Περιοχή Νότια της Κρήτης

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την επιχείρηση ναυαγιαίρεσης τμήματος/τμημάτων Αεροσκάφους (Α/Φ) F-16D S/N 614 από θαλάσσια περιοχή Νότια της Κρήτης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλασσομένης της επιβολης ΦΠΑ.

Προκήρυξη εδώ

Previous Διεύθυνση Αστυνομία Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας