Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
p F139079215.epeloponnisou.

Περιφέρεια Πελοποννήσου Ν. Αρκαδίας: Διαγωνισμός “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”

Προϋπολογισμός : 990.140,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Αναλυόμενο σε 798.500,00 € κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 24% 191.640,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/07/2017

Διάρκεια του Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 12/06/2017

Σχετικά Αρχεία:

Previous Π.Γ.Ν.Θ.”ΑΧΕΠΑ”: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας