Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
20121129161117 435 453 normal F86763872

Π.Ε.Ανατολικής Αττικής:Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισµού ερεισµάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρµοδιότητας Π.Ε.Α.Α έτους 2016,

Ηλεκτρονικό∆ηµόσιοΑνοικτόΜειοδοτικό∆ιαγωνισµόµεκριτήριοκατακύρωσηςτη συνολικάχαµηλότερηπροσφερόµενητιµήσεευρώγιατηνανάθεσηεργασιώναποψίλωσης ξερήςκαιχλωρήςφυτικήςβλάστησηςγιαπρόληψηπυρκαγιών, καθαρισµούερεισµάτωνκαθώςκαιφύτευση, συντήρησηπρασίνουσεοδούςαρµοδιότηταςΠ.Ε.Α.Αέτους 2016, προϋπολογισµού 84.993,00€ συµπεριλαµβανοµένουΦ.Π.Α. (69.100,00 ευρώχωρίςΦ.Π.Α.), όπωςαναλυτικάπεριγράφονταιστοΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ΄ (ΤεχνικέςΠροδιαγραφές) που αποτελείαναπόσπαστοµέροςτης∆ιακήρυξηςαυτής.
Οι προσφορές υποβάλλονταιαπότουςοικονοµικούςφορείςηλεκτρονικά, µέσωτης διαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.gr, τουΕ.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι τηνκαταληκτική ηµεροµηνίακαιώραπουορίζειηπαρούσαδιακήρυξη, στηνΕλληνικήγλώσσα, σε ηλεκτρονικόφάκελο, σύµφωναµετααναφερόµεναστοΝ. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 τηςΥ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικέςλεπτοµέρειεςκαι διαδικασίεςλειτουργίαςτουΕθνικούΣυστήµατοςΗλεκτρονικών∆ηµοσίωνΣυµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π.. 118/07.  

Σχετικά Αρχεία:

Previous Από τη νομοθεσία η χαριστική βολή στους Ελληνες γαλακτοπαραγωγούς
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας