Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perifereia attikis1 F 1511072149

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Διαγωνισμός για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής-συνδετηρίων αγωγών των οδών

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής-συνδετηρίων αγωγών των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού 125.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 101.626,01 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σύντμηση προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο   10 του  Π.Δ. 118/2007.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου E.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στο Π.Δ. 118/2007.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13-11- 2015.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22-11-2015 και ώρα 15 :00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (http://www.patt.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ www.eprocurement.gr  .

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της εν λόγω διακήρυξης.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

·         Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

·         Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

·         Συνεταιρισμοί.

·         Κοινοπραξίες.

         Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ύψους 2.032,52 ευρώ

       

  Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούμενου ποσού.

      

  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

    

 Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Ναυτεμπορική και Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών) και σε μία (1)  τοπική   εφημερίδα (Αττικό Βήμα) στις 6-11-2015
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στις  6-11-2015.

     Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr

            Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού καθώς και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, e-mail:promanat@patt.gov.gr, fax: 213 2005151, αρμόδιος υπάλληλος  Κοντόπουλος Αλέξανδρος, τηλ: 213 200 5155, Σωτηρία Μελιτσοπούλου τηλ: 213 200 5149).

     Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τον κ. Ψαρομιχαλάκη  Γεώργιο,  τηλ: 213 2005333 & 213 2005324, fax: 213 2005359

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Previous ΣΕΒ: Επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας