Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kaysima2 F545347007

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014, Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων CPV: (09135100-5 πετρέλαιο θέρμανσης, 09134200-9 πετρέλαιο κίνησης, 09132100-4 βενζίνη αμόλυβδη), του Γ.Ν. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.086,135 € συμπ. του Φ.Π.Α, και των τμημάτων αρμοδιότητάς του : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.869,749 € συμπ. του Φ.Π.Α, Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.309,704 € συμπ. του Φ.Π.Α, Ξενώνα Ψυχαργώς προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.964,556 € συμπ. του Φ.Π.Α καθώς και των τμημάτων αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ: Κ.Υ. Βουργαρελίου προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.745,479 € συμπ. του Φ.Π.Α, Κ.Υ. Αγνάντων προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.060,379 € συμπ. του Φ.Π.Α, Κ.Υ. Καλεντίνης προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.090,627 € συμπ. του Φ.Π.Α, , ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 523.126,63 € συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στην διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας), για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 O διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της . 2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ενημερωτική Ημερίδα για την αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας Ηπείρου Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 7μ.μ.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας