Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1953034259

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων

Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του: Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας, (CPV:90911200- 8) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή . Στον προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. 23%.

Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του: Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας,

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 11η /01/2016 και ώρα: 15:00 μ.μ.

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 21 η /01/ 2016 και ώρα: 15:00 μ.μ

 Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη ορίζεται η : 25/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013.

Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Έως τις 11 Δεκεμβρίου, η υλοποίηση του δεύτερου πακέτου προαπαιτούμενων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας