Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ygeia shma F1433774867

Γ.Ν ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” : Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. ∆ιακ. 7/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, για ένα (1) έτος (CPV: 24327000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.117,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η διακήρυξη Νο 7/2018 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραμμα ∆ιαύγεια http://diavgeia.gov.gr, και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Για κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα ανωτέρω τηλέφωνα.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
Previous Γ.NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ”ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας