Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
igeia F 349060248

Γ.NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ”ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό (Α.∆. 6/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «ενός (1) υπερηχοτομογράφου για το Τμήμα Υπερήχων του Νοσοκομείου μας» – (CPV33112200-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 15-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ

Η διακήρυξη No 6/2018 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραμμα ∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nikaia-hosp.gr Προμήθειες ∆ιακηρύξεις διαγωνισμών) και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ραδιοβολίδων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας