Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gen F 1830830914

Γ.Ε.Ν :Διαγωνισμός για την παροχή πιστοποιηµένης εκπαίδευσης κατά ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) – EASA (European Aviation Safety Agency) χειριστών αεροσκαφών εµπορικών αεροµεταφορών CPL (IR/ME/MCC)µε ATPL Theory Credit (ATPL FROZEN) σε εννέα (9) στελέχη του ΠΝ

Ανακοινώνεται ότι την
2 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισµός, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για
την «ΣύναψηΣυµφωνίαςΠλαίσιοτεσσάρων(4)ετώνγιατηνανάδειξηεργολάβου(ΙδιωτικούΦορέαπαροχήςπιστοποιηµένηςεκπαίδευσηςκατάΥΠΑ(ΥπηρεσίαΠολιτικήςΑεροπορίας)EASA(EuropeaAviationSafetyAgency)χειριστώναεροσκαφώνεµπορικώναεροµεταφορώνCPL(IR/ME/MCC)µεATPTheoryCredit(ATPLFROZEN)σεεννέα(9)στελέχητουΠΝ,συνολικούπροϋπολογιζόµενουκόστους τριακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (370.000,00), άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων
ηµοσίουκαιΤαµείωνΠΝ».
Συνολικό προϋπολογιζόµενο κόστος:
1) 370.000,00 €
2) άνευ ΦΠΑ
3) Συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών (∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Το κόστος δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
Αριθµός Προκήρυξης: 13/2016/ΓΕΝ/Ε2
Φάκελος: Φ.602.2/32Ε/284848/Σ.2121/27 Ιουν 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ
Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό: 1.850,00
Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτηµα «∆» τεύχους διακήρυξης
Χρόνος ισχύς προσφοράς προµηθευτών: 8 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 29 Ιουν 16
Αριθµός Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 25801
Ιστοσελίδα: www.hellenicnavy.gr
Χολαργός,
27 Ιουνίου 2016
Πλοίαρχος (Ο) ∆. Ρυζιώτης Π.Ν.
∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δήμος Χαλκιδόνος: Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Χαλκηδόνος
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας