Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
k9015909 F1397049549

Δήμος Χαλκιδόνος: Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Χαλκηδόνος

 • Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (22.202,20 €) με ΦΠΑ 24% για ένα έτος. Για τα ελαιολιπαντικά χαμηλότερη τιμή θεωρείται αυτή που προσφέρεται ανά τεμάχιο.
  1. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτεςπροσφορές που δεν αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.
  2.Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την Τρίτη 12/07/2016 και ώρα 8:00 πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 12/08/2016 και ώρα 17:00 μμ.
  3.Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του
  δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
  4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
  5. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, θα βρίσκεται αναρτημένο στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, και θα είναι το μόνο έγκυρο σύνολο τευχών. Η διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος : www.dimos-chalkidonos.gr.
  Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι Δήμητρα Γκαντσίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2391330131 φαξ :
  2391330130 και Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2391330140, φαξ: 2391330130
  6. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
  7. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
  8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
  9. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και
  εγγύηση συμμετοχής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
  πρόσωπο, ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  10. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
  11. Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή τεμαχίου καθώς και η συνολικά προσφερόμενη τιμή και το ΦΠΑ στο
  οποίο υπάγεται κάθε είδος.
  12. Τόπος παράδοσης είναι ο Δήμος Χαλκηδόνος.
  13. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
  παραλαβή τους και με την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών.
  14. Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α), τον ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185Β /1993) και τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α).
  15. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
  16. Η περίληψη της διακήρυξης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις
  29/06/2016
   
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
   
Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας