Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
farmakeia F1479480482

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμοί 1)Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα), 2) (Ψηφιακός Μαστογράφος), 3)(Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα C-ARM)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 1η) Διακήρυξη 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα) του ΝΝΑ, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Εκτιμώμενης Αξίας Τριακοσίων Ογδόντα Μία Χιλιάδων Τετρακοσίων Πενήντα Ενός Ευρώ (381.451,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων». Η τιμή του προσφερόμενου είδους / παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡr χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

2η) Διακήρυξη

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακός Μαστογράφος) του ΝΝΑ, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Εκτιμώμενης Αξίας Τριακοσίων Εξήντα ,ύο Χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα Οκτώ Ευρώ (362.888,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων». Η τιμή του προσφερόμενου είδους / παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡr χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

3η) Διακήρυξη

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα C-ARM) του ΝΝΑ, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Εκτιμώμενης Αξίας Τετρακοσίων Μία Χιλιάδων Ευρώ (401.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων». Η τιμή του προσφερόμενου είδους / παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡt χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Previous Γ.Ε.Ν:Διαγωνισμός για την προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Μηχάνημα Multidiagnostic) Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ),μαζί με 10ετή Συντήρησή του
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας