Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epimelitirio F19104

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου INNO.TRITION 10/01/2020:ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 /1/2020

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας

προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS” και το Ακρωνύμιο INNO.TRITION και Κωδικό MIS 5003778 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας (2019ΕΠ31860001).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Επιμελητήριο Άρτας, Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Άρτα, 47100, Τηλέφωνο 2681 028728, Fax 26810 78654, Email: info@e-artas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eartas.gr.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου INNO.TRITION:

  • Deliverable 2.1.2 Digital Channels promotion activities – Δράσεις προώθησης σε ψηφιακά δίκτυα
  • Deliverable 4.1.3 Cross-border network creation – Ανάπτυξη του διασυνοριακού δικτύου

Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και των υπηρεσιών που αναλάβει ο ανάδοχος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Η λειτουργία των δικτύων θα είναι τρίγλωσση (αγγλικά, ελληνικά και ιταλικά)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης

72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού

 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.112,90 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%) 11.300,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%).

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 31ηΜαρτίου 2021.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Έργου. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών – Διενέργεια Διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (οδός Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα) έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Επιμελητηρίου Άρτας, www.eartas.gr

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας

 

Ιωάννης Γκολομάζος

 

10/01/2020

 

Σας ενημερώνουμε πως η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού ακυρώθηκε λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης της επιτροπής και θα βγει σχετική ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διενέργειας.

 

13/01/2020
 
Σας ενημερώνουμε πως η διενέργεια του εν λογω διαγωνισμού θα παραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 στο Επιμελητήριο Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου)στον 5ο Όροφο.
 

 

Πληροφορίες: 26810 28728

 

03-02-2020

Απόφαση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS” και το Ακρωνύμιο INNO.TRITION και Κωδικό MIS 5003778 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας (2019ΕΠ31860001).Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

 06/02/2020

Σας ενημερώνουμε για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς τη Δευτέρα 10-02-2020 και ώρα 10:00, στο Επιμελητήριο Άρτας (5ος όροφος).

 

Ανακοίνωση 18-02-2020

 

Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής περί ορισμού προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού

 

 

 

Previous Δελτίο τύπου του έργου INNO.TRITΙON: Παραγωγή ζωικών προϊόντων με τη χρήση αποβλήτων αγροτοβιομηχανίας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας