Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
logo F1557104500

Δήμος Χαλκιδόνος: Διαγωνισμός για την προμήθεια καύσιμων Δήμου Χαλκηδόνος και του νομικού του προσώπου

Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καύσιμων Δήμου Χαλκηδόνος και του νομικού του προσώπου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (256.293,12 €) με ΦΠΑ 24% για ένα έτος. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής τους.

 

1.  Η ως άνω συνολική προμήθεια διαιρείται σε έξι (6) διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, με τους ακόλουθους τίτλους και προϋπολογισμούς (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) :

1.      Καύσιμα Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογισμού (π/υ) 46.975,33 €

2.      Καύσιμα Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, π/υ 46.307,81 €

3.      Καύσιμα Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος, π/υ 113.429,83 €

4.      Καύσιμα Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, π/υ 9.707,96 €

5.      Καύσιμα Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, π/υ 21.830,20 €

6.      Καύσιμα Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, π/υ 18.042,00 €

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της προμήθειας αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

2.Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την Τρίτη 12/07/2016 και ώρα 8:00 πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Πέμπτη 11/08/2016 και ώρα 17:00 μμ.

3.  Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

     5. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, θα βρίσκεται αναρτημένο στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, και θα είναι το μόνο έγκυρο σύνολο τευχών. Η διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος : www.dimos-chalkidonos.gr.

Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι Δήμητρα Γκαντσίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2391330131 φαξ : 2391330130 και  Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2391330140, φαξ: 2391330130

6.  Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

7. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

9.  Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία καταθέτουν προσφορά.

10.  Η  διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

11.  Στις προσφορές θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νομό Θεσσαλονίκης, (άρθρο 63 Ν.4257/2014).

12.  Τόπος παράδοσης είναι ο Δήμος Χαλκηδόνος.

13. Η πληρωμή της αξίας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους και με την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών.

14.  Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α), τον ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185Β /1993) και τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α).

15.  Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου και του νομικού του προσώπου.

16. Η περίληψη της διακήρυξης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29/06/2016

                                                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

Previous Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός Εκτελέσεως Εργασιών Δεξαμενισμού / Επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3 του ΝΚ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας