Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaivn F 1972739763

Δήμος Αρταίων:Περίληψη διακήρυξης προμήθειας υλικών μέσω interreg για Δημαρχείο & 1ο Γυμν./ Λύκειο

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs» (cpv: 44221000-5, 31712331-8, 38551000-2 και 31521000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 173.104,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 29-04-2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ..Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΜΥ FOB AKTIOY:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φωτεινών Επιγραφών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας