Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων : Περίληψη διακήρυξης προμήθειας εξοπλισμού πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  277.388,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5042232.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810007. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2023 στον Κ.Α. 64-7135.008 «Προμήθεια εξοπλισμού Πρασίνου Σημείου Άρτας (Υποέργο 2  ΕΣΠΑ)» ύψους 257.436,70 € και ΚΑ 30-7135.024 «Προμήθεια εξοπλισμού Πρασίνου Σημείου Άρτας – Υποέργο 2, ιδία συμμετοχή)» ύψους 19.951,30 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Δήμος Αρταίων : Περίληψη διακήρυξης σίτισης αδέσποτων ζώων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας