Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dimarcheioartasok F 981189541

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων

   Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού συνολικού ποσού 149.814,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 22-02-2016 ώρα 14:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», το ΠΔ 28/80 και στο ΠΔ60/07.
   Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμουwww.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράςwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,τηλ.2681362243)
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Previous «6η Διεθνής Έκθεση Medwood – Η έκθεση κλειδί» 7-10 Απριλίου 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας