Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»

 Το Επιμελητήριο Άρτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 1132/ 20-10-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 174612) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ», με εκτιμώμενη αξία 96.010,00€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 119.052,40€ με ΦΠΑ (CPV): 31527260-6, 31712331-9 & 45314120-8.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΡΙΤΗ 15-11-2022 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-11-2022 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ

  1. Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ
  2. Προκήρυξη με ΑΔΑΜ
  3. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
  4. ESPD
  5. Παράρτημα II – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης
  6. Παράρτημα III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
  7. Παράρτημα V – Υπόδειγμα Σύμβασης
  8. Μελέτη V1-1 – ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»
  9. Μελέτη V1-2 – ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
  10. Μελέτη V1-3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BEMS)
Previous Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας