Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός:«Κατεψυγμένων Ιχθύων {Κατεψυγμένος Γλαυκός(Prionance glauca, BHS κατά FAO άνευ οστού (ΣΟ 0304)}» Πολεμική Αεροπορία

Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ. : 210 -8705013,  FAX : 210 – 6445633

2.                Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΠΔ 60/07 και του ΠΔ 118/2007, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.            α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Κατεψυγμένων Ιχθύων {Κατεψυγμένος Γλαυκός(Prionanceglauca, BHS κατά FAO άνευ οστού (ΣΟ 0304)} προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ».

β.     Εκτιμώμενη Ετήσια Ποσότητα : 32.000 κιλά

γ. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη πλέον ΦΠΑ για μια τετραετία: 480.000,00 € (120.000,00 € ετησίως) {(542.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (135.600,00 € ετησίως)}

δ.      Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι συμφωνία – πλαίσιο { τέσσερα (4) έτη }

4.            α.     Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β).

β.     Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitlieus.gov.gr. και www.haf.gr. γ.     Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 6718.

 

 

5.     ο.     Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 3 Απρ 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ.

β.     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : Ι6η Απρ 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ.     Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών :   23η Απρ 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

δ.     Γλώσσα: Ελληνική

ε.     Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

6.      α.     Τόπος παράδοσης : 124 Π Β Ε/Τρίπολη

β.     Πληρωμή : Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζομένων από την επομένη
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

 

7.   Χρόνος ισχύος προσφορών : Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠ/ΠΑ 0713

 

διαγωνισμού με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

 

8.   Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού : Η χαμηλότερη τιμή.

 

9.    Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης :

 

üστην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 17 Φεβρουαρίου 2015

üστην Εφημερίδα της Κυβέρνησης : 18 Φεβρουαρίου 2015

üστον ελληνικό Τύπο : 18 Φεβρουαρίου 2015

üστον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 18 Φεβρουαρίου 2015

üστον ιστότοπο του προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ» : 18 Φεβρουαρίου 2015

 

10.     Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την
18 Φεβρουαρίου 2015.

 

11.    Αιτήματα — ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα εν
λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή
αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει νη είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Τα
αιτήματα/εριοτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα,
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η
Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν
υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.

 

 

 

Επισμηναγός (Ο) Μιχαήλ Γεωργιάδης

 

 

Γ

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

 

Previous Διαγωνισμός:«Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ. ΓΕΑ – ΥΠ ΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Στρατ. ΣΟΥΤΣΟΥ» και Καθαρισμού «Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ». Πολεμική Αεροπορία
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας