Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός:«Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ. ΓΕΑ – ΥΠ ΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Στρατ. ΣΟΥΤΣΟΥ» και Καθαρισμού «Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ». Πολεμική Αεροπορία

Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ. : 210-8705015,  FAX : 210 – 6445633

 

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγω­νισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσ­σάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και των ΠΔ 60/2007 και 118/2007, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 όπως τροποποιή­θηκε και ισχύει.

 

α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη Συνεργείου «Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ. ΓΕΑ – ΥΠ ΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Στρατ. ΣΟΥΤΣΟΥ» και Καθαρισμού «Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ».

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 813.008,13 € [ποσό επιβαρινόμενο με ΦΠΑ 23%], και 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμε­νων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία (250.000,00 € ετη­σίως).

γ.     Διάρκεια σύμβασης : Συμφωνία – πλαίσιο [τέσσερα (4) έτη].

 

α.     Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β).

β.     Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr. γ.     Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 6062.

 

 

α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19η Μαρτ

 

2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ.

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 27″ Μαρτ 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν

 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ.     Ημερομηνία αποσφράγισης       προσφορών : 3η Απρ. 2015

 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

 

δ.     Γλώσσα :Ελληνική


 

ε.Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Πληρωμή : Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα, με την εξόφληση του 100% της μηνι­αίας συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών καθαριότητας.

 

7.Χρόνος ισχύος προσφορών : Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

 

8.Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού : Η χαμηλότερη τιμή.

 

9.Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης :

 

ü  στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 2 Φεβρουαρίου 2015.

ü  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης : 3 Φεβρουαρίου 2015.

ü  στον ελληνικό Τύπο : 3 Φεβρουαρίου 2015.

ü  στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 3 Φεβρουαρίου 2015.

ü  στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 3 Φεβρουαρίου 2015.

 

10.Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 3η Φεβρουαρίου 2015.

 

11.Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.

 

 

 

 

 

Επισμηναγός (Ο) Μιχαήλ Γεωργιάδης

 

Previous Διαγωνισμός«Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ. ΓΕΑ – ΥΠ ΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Στρατ. ΣΟΥΤΣΟΥ» και Καθαρισμού «Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ». Πολεμική Αεροπορία
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας