Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός για την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων κ’ περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στην Άρτα, Ιωάννινα στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα».

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Αρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα.

 

Ο διαγωνισμός χωρίζεται στα εξής Μέρη:

ΜΕΡΟΣ 1° : Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στην Αρτα, προϋπολογισμού: «207.900,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός από τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018.

ΜΕΡΟΣ 2°: Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στα Ιωάννινα, προϋπολογισμού: «148.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός από τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018.

ΜΕΡΟΣ 3° : Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στην Πρέβεζα, προϋπολογισμού: «59.400,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός από τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018.

ΜΕΡΟΣ 4° : Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στην Ηγουμενίτσα, προϋπολογισμού: «82.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό

 

διάστημα αττό 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός αττό τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018.

 

Συνολικός προϋπολογισμός «498.300,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο του διαγωνισμού ή χωριστά για κάθε ΜΕΡΟΣ του διαγωνισμού.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ Ηπείρου. Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα.

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν ης ηλεκτρονικές προσφορές τους, οι οποίες θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή, στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.prom.itheus.Qov.gr από τις 23/4/2015, μέχρι και τις 29/04/2015 και ώρα 17:00 μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4155/2013 και στην ΥΑ ΠΙ/2390/2013.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (ενδεικτικά αναφέρονται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και πιστοποιηπκά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή τους φορείς), θα πρέπει να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκηκή ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους εντός φακέλου, στο πρωτόκολιλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι προς το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.qr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα αποσφραγισθούν την 06/05/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Περίληψη της διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 26-02-2015. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από το τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας στο τηλ. 2681050005 ή 50024. Ολόκληρη η διακήρυξη είναι δημοσιευμένη στην κποσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*)

 

 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος.

Previous ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α ΑΡΤΑΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας