Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Techniki Syntirisi F 2048117885

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Διαγωνισμός συντήρησης ανελκυστήρων

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε τη διαδικασία «Συµφωνίας πλαίσιο» και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών, που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) πάροχοι υπηρεσιών (ανά υποέργο), εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός παρόχων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στο διαγωνισμό κατατεθούν και γίνουν αποδεκτές (ανά υποέργο) προσφορές λιγότερων των τριών (3) παρόχων, ήτοι δύο ή ενός, η σχετική Συμφωνία Πλαίσιο θα υπογραφεί με αυτούς ή αυτόν, αντίστοιχα.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-1

 

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρατηκουστικών οργάνων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας