Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ImageHandler F 214205679

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: α) Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης / διατροφής στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών β) Διαγωνισμός: προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών

α) Διαγωνισμός:

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης / διατροφής στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών α) Κορίνθου, β) Αμυγδαλέζας Αττικής, γ) Παρανεστίου Δράμας, δ) Φυλακίου Ορεστιάδος, ε) Ξάνθης, στ) Ταύρου Αττικής και ζ) Λέσβου.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντμημένη προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ΠΔ.60/2007.

β) Διαγωνισμός:

Προκηρύσσουμε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια με αγορά υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών & πρόσθετων (ως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήματα Α΄ και ΣΤ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (για τα καύσιμα: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό, επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσής του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά νομό).

 Από τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να αναδειχθούν τρεις ( 3 ) προμηθευτές α) για το σύνολο των ελαιολιπαντικών & πρόσθετων και β) ανά Νομό και υποείδος για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία Πλαίσιο.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας