Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
APOKENTROMENIKTIRIO F 1529705389

Αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: Επαναπροκήρυξη ν «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εµπειρογνωµοσύνης για την υλοποίηση του υποέργου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας (∆/νση Υδάτων Ηπείρου) της Συγχρηµατοδοτούµενης SAIMON

Ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε ηλεκτρονικώς υποβαλλόµενες σφραγισµένες προσφορές µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εµπειρογνωµοσύνης για την υλοποίηση του υποέργου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας (∆/νση Υδάτων Ηπείρου) της Συγχρηµατοδοτούµενης SAIMON: SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the eutrophication risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area”» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, συνολικού ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ €98.900,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

Προκήρυξη εδώ

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός αποξήλωσης παλαιών κουφωμάτων και την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου, στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας