Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ASDYS F635001738

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΙΘΜ. 64/17

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, ΗλεκτρονικόΑνοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα 401 ΓΣΝΑ – 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) Συσκευές Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής], με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (193.548,38 €) συμπεριλαμβανομένωντων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ.

 Αριθμός Δσμού: 64/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 64.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την “ κάλυψη αναγκών επιδιόρθωσης των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας