Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Techniki Syntirisi F 2048117885

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την “ κάλυψη αναγκών επιδιόρθωσης των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Προκηρύσσει

Τη διενέργεια έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υλικών για την “κάλυψη αναγκών επιδιόρθωσης των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της α’βάθμιας στην 4η Υ.Πε.Μακεδονίας & Θράκης καθώς και της ενεργοποίησης ΤΠΕ – Η/Υ και εκτυπωτών σε 5 ΤοΜυ: Αλεξανδρούπολης (1), Καβάλας (1), Κομοτηνής (2) και Ξάνθης (1) ”(CPV32422000-7 Μέρη Δικτύου), προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (23.591,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015.

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας έρευνας αγοράς είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της 4ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης στην διεύθυνση www.4ype.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικά Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν. 4412/2016.

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας