Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
enopoiimena oikonmika megethi F 1835324410

Ανοδικές τάσεις στη βιομηχανία της Άρτας το 2014

Σταθερότητα, με ανοδικές τάσεις, παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Άρτας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από κάμψη των πωλήσεων, σταθεροποίηση των λειτουργικών κερδών και μείωση των τελικών ζημιών.

«Η σταθεροποίηση του μεταποιητικού τομέα του νομού μας, που άρχισε το 2013, συνεχίζεται και κατά το 2014. Αναμένουμε αύξηση του τζίρου των μεταποιητικών επιχειρήσεων κατά το τρέχον έτος. Θα έλεγα ότι καταγράφεται περαιτέρω σταθεροποίηση, με ανοδικές τάσεις, παρά τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν φυσικά να υπάρχουν», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Χρήστος Παπάζογλου.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Άρτας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 20 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 σταθερά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 10,8 εκατ. ευρώ (επίσης περίπου 10,8 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 2% (-2,4 εκατ. ευρώ) και οριακής υποχώρησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (14,8% το 2013 έναντι 14,9% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά αποτελέσματα βελτιωμένα κατά 1,9 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταρείες (14 ή 70% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (15 ή 75%), καθώς το 25% των εταιρειών (5) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι δέκα από τις είκοσι επιχειρήσεις (50%), καθώς οι υπόλοιπες (δέκα ή 50%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 20 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Άρτας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 132,7 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μόνο οι οκτώ από τις είκοσι εταιρείες (40%).

Οι 20 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 171 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% (-2% τα πάγια και -7% τα κυκλοφορούντα). 

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 20 επιχειρήσεων:

  • Έξι επιχειρήσεις (30% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,8 εκατ. ευρώ.
  • Μία επιχείρηση (5%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με οριακά θετικά αποτελέσματα, εμφάνισε κατά το 2013 οριακά αρνητικά αποτελέσματα (απώλειες 0,02 εκατ. ευρώ).
  • Εννέα επιχειρήσεις (45%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 0,8 εκατ. ευρώ.
  • Τέσσερις επιχειρήσεις (20%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,4 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (109,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 9,9% (-11,9 εκατ. ευρώ), με αύξηση του μακροπρόθεσμου χρέους κατά 30% και μείωση του βραχυπρόθεσμου κατά 19%, που βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους ευστάθεια. Τα ίδια κεφάλαιά τους (62 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 2% (+1,5 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 36,2% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (33,3% το 2012). Λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων οφειλών, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 14,4%, ωστόσο, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 20 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 6,3% το 2013, από 6% το 2012.

Οι εν λόγω 20 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Άρτας. Το 75% (15 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 20 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Άρτα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας. 

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

enopoiimena_oikonmika_megethi_F-1835324410.gif

Previous Με 5 δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα πληρωμών «απαντά» το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα αιτήματα των κτηνοτρόφων.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας