Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
6i ype F1029593772

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Διαγωνισμός για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:

1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524400-0) (ΚΑΕ 0439) Προϋπ. δαπάνης 16.133,57 € προ ΦΠΑ ή 20.005,63 € συμπ ΦΠΑ 24%. Ενδεικτική ποσότητα 5.204 κιλά

2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων ( CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0439)

2α) αποτέφρωση. Προϋπ. δαπάνης 936.10 € προ ΦΠΑ ή 1.160,77 € συμπ ΦΠΑ 24%. Ενδεικτική ποσότητα 550 κιλά

2β) αποστείρωση. Προϋπ. δαπάνης 3.257,80 € προ ΦΠΑ ή 4.039,67 € συμπ ΦΠΑ 24%. Ενδεικτική ποσότητα 4.654 κιλά Συνολικής προϋπ. δαπάνης 20.327,48 € προ ΦΠΑ ή 25.206,07 € συμπ ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου του 2018 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 ≪ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ≫, παράγρ. 4… Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τωντεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,κατά την κρίση της επιτροπής).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης λιπαντικών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας