Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Desktop Brand Name F107062806

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’αριθμ.8ης/21-07-2017 (θέμα 1ο) Απόφασης της τριμελούς επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α., προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την Δευτέρα, 08/01/2018 , για την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών (CPV 30213100-6, Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές) για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και προληπτικών στόχων του προγράμματος “Παιδιατρικής οδοντιατρικής στοματικής υγείας” του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 123/2017 Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.

Ο Διοικητής

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Διαγωνισμός για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας