Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
baa4b983b751069c4e077c32376c4545 F1172271069

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:Διαγωνισμός προμήθειας ΕΙΔΟΣ (Α΄): Δύο (02) Βυτιοφόρα Οχήματα Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων,ΕΙΔΟΣ (Β΄): Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών Κλειστού Τύπου Van,ΕΙΔΟΣ (Γ΄) Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών

Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «προμήθεια Είδους (Α): Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, Είδους (Β): Ενός (01) Οχήματος Μεταφοράς Υλικών Κλειστού Τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg και Είδους (Γ): Ενός (01) Οχήματος Μεταφοράς Υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg» σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και Η’ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορές είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών είτε μεμονωμένα για κάθε είδος ξεχωριστά, όπως τα είδη αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’της παρούσης. Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2016, ΚΑΕ 2252.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΙΚΑ: Στις 80.000 οι κύριες συντάξεις που εκκρεμούν για το 2015
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας