Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
politikiaeroporia F 1559295531

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον συστημικό διαγωνισμό: 65344 CPV: 34962000-8 Προϋπολογισμός € 138.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ειδών. Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 180 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 01/11/2018 και ώρα 00:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/11/2018 και ώρα 17:00 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 21/11/2018 .Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Η 442 ΠΑΥΥ/ 4Ο Γραφείο:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας