Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
politikiaeroporia F580935440

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ). Τα είδη και οι επί µέρους ποσότητες του αντικείµενου του παρόντος διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας προκατασκευασµένου οικίσκου µετά του ηλεκτροµηχανολογικού του εξοπλισµού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας (ΤΣΤ).

 

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα υπογράψει σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτοµερώς οι όροι της σχετικής προµήθειας. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εργασιών συντήρησης κτηρίου Radar (HIPAR) Υμηττού μετά των απαιτουμένων υλικών ».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας