Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
politikiaeroporia F1638944362

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Αερολιμένων – Εξοπλισμός Φωτοσήμανσης Κρατικών Αερολιμένων».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρ ωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Αερολιμένων – Εξοπλισμός Φωτοσήμανσης Κρατικών Αερολιμένων».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις 10/12/2018 και ώρα 00:00.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/12/2018 και ώρα 17:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 27/12/2018 . Προϋπολογισμός  € 224.089,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας