Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
baa4b983b751069c4e077c32376c4545 F 2131385119

Υ.Ν.Κ.Ν.Π:Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής»

Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο, για την «Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Τεχνικές προδιαγραφές.

Οι πιστώσεις για την παροχή των προκηρυχθεισών υπηρεσιών για την περίοδο από 01-02-2017 έως 31- 12-2018 θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΚΑΕ 0824 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)» του ειδικού φορέα Ε.Φ. 41/140 «Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα μας έτους 2017 και έτους 2018. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΡΑΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας