Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
vouli tsipras F 749350512

Τροπολογία – σκούπα για ΕΝΦΙΑ, ΙΧ, εισόδημα – Οι 11 αλλαγές

Αναστέλλεται και δεν καταργείται η επιβολή του συμπληρωματικού φόρου στα αγροτεμάχια σύμφωνα με την τροπολογία, που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο των καπνικών προϊόντων.

Πρόκειται για τροπολογία «σκούπα» η οποία περιλαμβάνει πλήθος φορολογικών διατάξεων: αγγίζει από τα φορολογικά πιστοποιητικά μέχρι τα τέλη ταξινόμησης των οχημάτων αλλά και την επιβολή φόρου στις εταιρείες επενδύσεων. Όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, δίνεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου μέχρι και τον Ιανουάριο (θα πληρώσουμε από Σεπτέμβριο) ενώ η απώλεια από την προσωρινή αναστολή του φόρου στα αγροτεμάχια, εκτιμάται στα 230 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι αλλαγές σύμφωνα με την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους είναι οι εξής: 

1.      Ορίζεται, σε σχέση με την προβλεπόμενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) για αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, ότι σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η εν λόγω παρακράτηση ενεργείται μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. Ο φόρος αυτός που βαρύνει τον ανάδοχο συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας με βάση βεβαίωση που χορηγεί ο ανάδοχος. Περιγράφονται επίσης ειδικότερες περιπτώσεις εφαρμογής των ανωτέρω και προβλέπεται η αναδρομική ισχύς αυτών σε σχέση με αποκτηθέντα εισοδήματα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

2.       Διευρύνονται οι κατηγορίες απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για τις αναφερόμενες περιπτώσεις οχημάτων που παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στο Δημόσιο και στους ΟΤ Α για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. (Σήμερα, η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για τα δωρούμενα οχήματα στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, στις Δ ΥΠΕ του ΠΕΔ Υ και στο ΕΚΑΒ.).

3.      Προβλέπεται ως προαιρετική, από υποχρεωτική που ισχύει σήμερα, η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, ενώ καταργείται το προβλεπόμενο πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έκδοσής του. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2016.

4.      Προβλέπεται ότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, δεν υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, πλην της περίπτωσης που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κ.λπ.

5.      Προστίθεται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4177/2013, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στη ελληνική αγορά από εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο.

6.      Ορίζεται, ειδικά για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31 η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, ότι γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη ΔΟΥ εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31 η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

7.      Προβλέπεται ότι: i. Οι, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων ( euro ), τα οποία θα κομιστούν στη χώρα μας από την ημερομηνία εφαρμογής της υπόψη διάταξης μέχρι και 30.9.2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως ισχύει σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. ii. Οι, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, συντελεστές του τέλους ταξινόμησης, για επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/2015 (τα οποία έχουν κομιστεί στη χώρα μας μέχρι 31.3.2016) και το τέλος ταξινόμησης για αυτά δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.20 16, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων ( euro ), δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως ισχύει σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31.12.2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις (σήμερα, στο πλαίσιο άλλης ευνοϊκής ρύθμισης για τα εν λόγω αυτοκίνητα, προβλέπεται ως αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία η 31.8.20 16). ιιι. Για τα ανωτέρω (υπό ii περίπτωση) αυτοκίνητα, για τα οποία το τέλος ταξινόμησης δεν είχε καταστεί απαιτητό μέχρι 31.5.2016 και τα οποία δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων ( euro ), οι, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, συντελεστές αυξάνονται κατά 200% και η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης για τα εν λόγω αυτοκίνητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.

8.       Ορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των υπολοιπόμενων υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓ ΔΕ), τα στοιχεία για την καταγραφή τους σε ηλεκτρονικό αρχείο, η διαδικασία προτεραιοποίησής τους προς έλεγχο, το πλαίσιο ευθύνης των οργάνων της φορολογικής διοίκησης για την παραγραφή τους, καθώς και για όσες τυχόν παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους κ.λπ. Παρατείνεται για τρία (3) έτη η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση των οριζόμενων πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθώς και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, για τις υποθέσεις που μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί στη ΓΓ ΔΕ

9.       Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ότι, για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε. που θα γίνουν έως 31.12.2016, ο αναφερόμενος χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνεται υπόψη από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, για τη μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων «Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης» ανεξαρτήτως συνάφειας αυτού με την προς πλήρωση θέση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

10.   Προβλέπεται ότι, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της υπεραξίας από τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αφορά τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1.6.20 16.

11.    Συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4223/20 13 σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Συγκεκριμένα και ειδικά για το έτος 2016: α. Δεν συνυπολογίζεται στη συνολικη αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. β. Ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτους και η 31 η Ιανουαρίου 2017, ως η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης και της τελευταίας δόσης αντίστοιχα, του ΕΝΦΙΑ. 

naftemporiki.gr

Previous Τα νέα πρόστιμα για τις αποδείξεις – Τι αλλάζει άμεσα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας