Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
TEIIPEIROU F 833905289

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Ε (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας. Προϋπολογισμός: 53.225,81 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 66.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για σαράντα ημέρες από την υπογραφή της.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»:Διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας