Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
sunthrhsh hliakou thermosifwna F 1744416552

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : «για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ΤΕΙ Ηπείρου», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

1.        Προϋπολογισμός: 1.612,90 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 2.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη συλλογής των πυροσβεστήρων, η δαπάνη συντήρησης ή αναγόμωσης αντίστοιχα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία, τα τυχόν μικροϋλικά που απαιτούνται και η δαπάνη επανατοποθέτησης των πυροσβεστήρων στις θέσεις συλλογής.

 

2.       Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

3.       Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12)  ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

 

4.       Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Εκδόθηκε η απόφαση για την επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας