Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
anaptyxiakos nomos F 2090610803

Tα 9 κλειδιά του νέου αναπτυξιακού

Πληθώρα φορολογικών κινήτρων, χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και απευθείας επιδοτήσεις (έως 45%) συνολικού ύψους 4,8 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας περιλαμβάνει το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου της κυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο που δημοσιεύει η εφημερίδα το «Εθνος», αναμένει το «πράσινο φως» του κουαρτέτου των θεσμών προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή και οι στόχοι του είναι η ενίσχυση κατά κύριο λόγο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η επανεκβιομηχάνιση της χώρας, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των επιχειρήσεων, η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας προκειμένου να αντιστραφεί το κύμα φυγής νέων επιστημόνων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ανάπτυξη συνεργειών και συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και η ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων.
Συνοπτικά το σχέδιο διατάξεων που έχει ετοιμάσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περιλαμβάνει οκτώ καθεστώτα ενισχύσεων για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες αλλά και νέες ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Οι μορφές των ενισχύσεων είναι εννιά: Φορολογική απαλλαγή για 15 χρόνια, δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση επιτοκίου, συμψηφισμός οφειλών με φόρους, επιδότηση του κόστους απασχόλησης, δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, fast track αδειοδότηση και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

Συμμετοχή
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, για τη χορήγηση των ενισχύσεων απαιτείται η ιδία συμμετοχή στα επενδυτικά σχέδια κατά τουλάχιστον 25%, αλλά δίνεται η δυνατότητα αυτή να καλύπτεται με τους εξής τρόπους:

• Με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου

• Με τη χρήση αφορολόγητων αποθεματικών

• Με ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης

• Με τραπεζικό δανεισμό ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Μπορούν επίσης να διεκδικήσουν τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου και ζημιογόνες επιχειρήσεις.

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός των τομέων του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα, του ναυπηγικού τομέα, των μεταφορών, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, σε εμπόριο, κατασκευές κτιρίων, έργα πολιτικού μηχανικού, εστίαση, υπηρεσίες κ.λπ.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες μορφές εταιρειών:

• Ατομική επιχείρηση

• Εμπορική εταιρεία και ΙΚΕ

• Συνεταιρισμός

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ή Συνεταιριστικές Εταιρείες

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες

• Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας.

Προτεραιότητα στις ενισχύσεις έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εξωστρεφείς, βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης, παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους, συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες, όσες είναι στους κλάδους των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και της Αγροδιατροφής, εκείνες που μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα, αυτές που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία αλλά και όσες λειτουργούν σε ειδικές περιοχές.

Ειδικές περιοχές είναι οι ορεινές, εκτός δημοτικών ενοτήτων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, οι παραμεθόριες, τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, ο Εβρος, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους και περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη πληθυσμιακή μείωση (άνω του 30%) το διάστημα 2011-2001.

Οι δαπάνες οι οποίες ενισχύονται είναι σε ενσώματα ή και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Στα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται:

• Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες περιβάλλοντος χώρου.

• Η αγορά του συνόλου των υπαρχόντων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), εφόσον αυτή η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της και αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας (μεταχειρισμένα μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό).

• Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

• Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οσον αφορά τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού ενισχύονται οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι δαπάνες
Επίσης ενισχύονται οι δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι δαπάνες καινοτομίας των μικρομεσαίων (όπως απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσία προσωπικού υψηλής ειδίκευσης), ενώ για τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας ενισχύονται μόνον οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες.

Για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι επιπλέον επιλέξιμες οι δαπάνες εκκίνησης.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι 100.000 ευρώ για τις Κοιν.Σ.Επ., 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης είναι μέχρι 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 15 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαίωμα ενισχύσεων μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο έχει φυσικά και ο τουριστικός κλάδος. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν:

• Σε ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων.

• Στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, αφού έχουν περάσει επτά χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

• Στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

• Σε ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων.

• Σε ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας τουλάχιστον τριών αστέρων.

• Σε εγκαταστάσεις, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες κ.λπ.

• Σε μετατροπές χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

• Σε επέκταση ή εκσυγχρονισμό ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ή εγκαταστάσεων αγροτουρισμού.

Τα οκτώ «πακέτα» των ενισχύσεων

Οκτώ είναι τα καθεστώτα ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αποκαλύπτει το «Εθνος».

1 Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων αλλά κι εκείνων που δεν είναι παλαιότερες από 10 έτη σύμφωνα με την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους εφόσον οι τελευταίες προέρχονται από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της, η αγορά γίνεται από ανεξάρτητο επενδυτή κ.λπ. Ενισχύονται επίσης πάλι με φοροαπαλλαγή τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων.

2 Γενική επιχειρηματικότητα: Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. Για όσα υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές οι ενισχύσεις είναι και φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

3 Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αυτές ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης στο 70% του ποσοστού, 100% φοροαπαλλαγές, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

4 Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα: Δικαιούχες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφόσον τα σχέδιά τους αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει το 70% του ποσοστού επιχορήγησης, προβλέπονται φοροαπαλλαγές, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

5 Συνέργειες και δικτυώσεις: Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης, που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και κοινών δράσεων. Αυτές μπορούν να αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, υποδομές κ.λπ. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή σε διαφορετικούς κλάδους που ενσωματώνουν υποστηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες. Τα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

6 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί • ταμεία συμμετοχών: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης από το Δημόσιο ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή εξουσιοδότησης υφιστάμενων που επενδύουν μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η χρηματοδότησή τους πραγματοποιείται με εθνικούς ή και με κοινοτικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ταμεία συμμετοχών μπορούν να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταμεία συμμετοχών (funds) για την επίτευξη επιμέρους στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Οι οργανισμοί και τα ταμεία θα επιδιώκουν με τη χρηματοδότησή τους να δημιουργούν νέες ή και να μεγεθύνουν υφιστάμενες επιχειρήσεις (καινοτομία, εξαγωγικές).

7 Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια: Θα συμμετέχουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις ανά περιφέρεια και σε συνεργασία με πανεπιστήμιο ώστε να προτείνουν επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή και σε κλάδο.

8 Μεγάλες επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ: Τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά 1 εκατ. κόστους επένδυσης θα έχουν σταθερό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 12 χρόνια και σε περίπτωση μείωσης αυτός θα μειώνεται. Επίσης θα αδειοδοτούνται με τη διαδικασία fast track.

ethnos.gr

Previous ΕΒΕΑ: Ενημερωτική εκδήλωση (business seminar) με θέμα “Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στις Αναδυόμενες Αγορές της Ασίας”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας