Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
logoSMENSWICT F 618907292

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 «Πληροφόρηση & Δημοσιότητα»

Το Επιμελητήριο Άρτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 «Πληροφόρηση & Δημοσιότητα», το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, 47100 (στον 5ο όροφο), την 25/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. (ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 25/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.995,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 21.770,16 €, ΦΠΑ 24%: 5.224,84 €), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς δικαίωμα παράτασης με αύξηση οικονομικού αντικειμένου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

•  79950000-8 Υπηρεσίες οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

•  79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

•  79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

•  72212224-5 – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Επιμελητήριο Άρτας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας InterregIPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”» Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 9910γ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Φορέα, Επιμελητήριο Άρτας.

Για το Επιμελητήριο Άρτας η Πράξη έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με κωδικό έργου

2019ΕΠ51860003 «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Τechnology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» μεακρωνύμιο SMENSWICT.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει κριτηρίων για τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό, όπως αυτά τίθενται στους όρους της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2021 (ημερομηνία ολοκλήρωσης του κυρίως έργου)με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης σε περίπτωση παράτασης του κυρίως έργου και για χρονικό διάστημα ίσο με την παράταση του κυρίως έργου.

Η Διακήρυξη καταχωρείται και στο διαδίκτυο για άμεση και πλήρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα της Αναθετούσας Αρχής, στη διεύθυνση

(URL) : www.e-artas.gr

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθετούσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

 

Previous ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 31.05.2021 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας