Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων

Η παρούσα απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ωφελουμένων, οι οποίοι θα συστήσουν επιχείρηση στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων» του ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο της πράξης θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως Mentoring/ Coaching/ Συμβουλευτική καθοδήγηση, Θεματικά Εργαστήρια (workshops), Εκπαίδευση, Clustering, Διαχείριση Έργου (Project Management) καθώς και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Εκπαίδευση – Κατάρτιση , Απασχόληση – Εργασία

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•    Να έχουν με βάση το καταστατικό σύστασής τους ως σκοπό, το σχεδιασμό ή/και οργάνωση, ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και ανέργων.

•    Να διαθέτουν ή / και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου στις επιλέξιμες, σύμφωνα με την πρόσκληση, περιφέρειες της χώρας.

•    Να έχουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ.

•    Να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν οι ίδιοι ως δικαιούχοι, συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα συμβουλευτικής στις επιλέξιμες, σύμφωνα με την πρόσκληση περιφέρειες της χώρας, κατά την τελευταία πενταετία.

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται … 

Τι χρηματοδοτείται

 Στο πλαίσιο της πράξης θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως:

•    Mentoring/ Coaching/ Συμβουλευτική καθοδήγηση

•    Θεματικά Εργαστήρια (workshops)

•    Εκπαίδευση

•    Clustering

•    Διαχείριση Έργου (Project Management)

•    Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις

Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις δύο πρώτες προαναφερθείσες ενέργειες (Mentoring/ Coaching/ Συμβουλευτική καθοδήγηση και Θεματικά Εργαστήρια).

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Περίοδος υποβολής

από 4/12/2013 έως 20/12/2013

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 20/12/2013, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»), στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, τις ώρες 9:30 – 14:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Προτάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Σχετικά αρχεία – Δείτε επισυναπτόμενα

•    Πρόσκληση (PDF – 215,84 Kb)

•    Συνοδευτικά αρχεία (ZIP – 858,64 Kb)

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.epanad.gov.gr

Διεύθυνση

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ

210 5201200

Φαξ

210 5241311

Μαρία Χατζηδάβαρη

210 5201200

mxatzidavari@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://epanad.gov.gr


Previous ΟΑΕΔ: Στους 851.600 ανήλθαν τον Οκτώβριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας