Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΤοπΣΑ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Άρτας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Άρτας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 30 ανέργων που κατοικούν μόνιμα στην Π.Ε. Άρτας.

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:

Ειδικότερα στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους 30 ωφελούμενους που περιλαμβάνουν:

* Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 100 ωρών με εκπαιδευτικό

επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα.

* Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική

υποστήριξη και την κοινωνική τους ένταξη και την προώθησή τους στην

απασχόληση.

* Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων

επωφελούμενων και συμπράξεων.

* Δράσεις Ψυχολογικής υποστήριξης.

* Δράσεις Νομικής Συμβουλευτικής.

* Δράσεις δικτύωσης με δομές.

* Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη

σύσταση επιχειρήσεων.

* Επαγγελματική Συμβουλευτική.

3. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή

* Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.

4. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Διεύθυνση: Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Τ.Κ. 47100 – Αίθουσα Διώνη

Τηλ: 2681078840

Εmail: anaptyksiakiartas@gmail.com

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09:00 – 13:00

5. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται από 20/12/2013 έως και 15/1/2014, τις ώρες 09:00 – 13:00 με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ανωτέρω διεύθυνση.

6. Εταίροι

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Άρτας είναι:

* ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (Συντονιστής)

* ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

* ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ

* ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

* ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

* ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ

* ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)

Previous Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας