Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
LOGO DEP SITE NEW F1296491932

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επικαιροποίηση και Εμπλουτισμός του Μητρώου Αξιολογητών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

 

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και ο ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), σύμφωνα με την Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαση Ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, πραγματοποιεί την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου Μητρώου Αξιολογητών.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α) Υποχρεωτικά :

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένο από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

2. Διετή τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα/τομείς:

–            Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ

–            Τουρισμός

–            Περιβάλλον

–            Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση

–            Ποιότητα

–            Υπηρεσίες – Εμπόριο

–            Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

–            Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

–           Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Κατά την απόκτηση της παραπάνω εμπειρίας, πρέπει να έχει υπάρξει ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:

ü  Σύνταξη ή/και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών/Επενδυτικών Σχεδίων

ü  Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ

ü  Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων

ü  Δανειοδότηση – Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

3. Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.

 

β)  Επιθυμητά:

§Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα

§Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα αντικείμενα/τομείς που αναφέρονται ανωτέρω

§ Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

§ Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών

§ Πιστοποιητικό/ά Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου έχουν δικαίωμα υποβολής  μόνο για την ένταξη τους στους νέους τομείς εμπλουτισμού (Α. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Β. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες) καθώς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους (φορέας απασχόλησης, διεύθυνση κατοικίας, email, τηλέφωνα επικοινωνίας κτλ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης με τα σχετικά παραρτήματα και την αίτηση εγγραφής στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής (www.diaxeiristiki.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), καθώς επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα των Φορέων :     

Οι αιτήσεις  και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο υποβάλλονται ανά πάσα χρονική στιγμή και η εξέτασή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ θα διενεργηθεί αρχικά στις 10/08/2016, οπότε και θα εξεταστούν αιτήσεις από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (19/07/2016) μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

·         Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Eπιμελητήριο Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Σοφία Μπόκου,  τηλ.2681028728 .

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πρόσκληση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SIAL Paris
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας