Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epimelitirio F19104 F2739

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (05-2019) Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα συντήρησης δικτύου, υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», ειδικά το άρθρο 118 περί απευθείας ανάθεσης σύμβασης.
 2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 248/14-02-2019 Πρωτογενές αίτημα δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ 19REQ004464597)
 3. Την αριθμ. 4/18-02-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας

Προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, έναν Τεχνικό για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θέματα συντήρησης δικτύου, υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας, για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όρων όπως περιγράφονται στο ανωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης

Προϋπολογισμός: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (1.209,68 χωρίς ΦΠΑ)

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Οι ενδιαφερόμενοι, με την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να διαθέτουν και τα παρακάτω προσόντα:

 • Να είναι απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Να διαθέτει γνώσεις σε θέματα δικτύωσης (fixed/wirelessLAN), προγραμματισμού (C++. Java, PHP, κ.λπ.), λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux, Unix) και βάσεων δεδομένων (Oracle, SQLserver, MySQL)
 • Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία 4 ετών σε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης αντίστοιχου εξοπλισμού με αυτό που αναφέρεται στο Παράρτημα Γ΄.

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Επιμελητηρίου Άρτας (4ος όροφος), Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, Άρτα, 47132. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερ/νία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 ΣΥΝΤΑΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΆΡΤΑΣ)
 • Τον τίτλο της πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (05-2019)

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα συντήρησης δικτύου, υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας»

 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (521/13-03-2019)
 • Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, θα συνοδεύεται (εξωτερικά του φακέλου προσφοράς) από αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Β΄).

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά τα εξής:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι: 1) Δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και 2) δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της πρόσκλησης.

Β) Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αποδεικτικά τεκμηρίωσης εμπειρίας- προϋπηρεσίας (βεβαίωση ασφάλισης, συμβάσεις, αντίγραφα τιμολογίων κ.λπ.)

Γ) Οικονομική πρόσφορά, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Υπόδειγμα Α΄)

Δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Άρτας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΗ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, η Αναθετούσα Αρχή ενημερώνει με emailή faxτους υποψηφίους οικονομικούς φορείς για τα αποτελέσματα. Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί ως υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση εντός δέκα πέντε (15) ημερών να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ) η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το ποσό της σύμβασης δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας (ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) www.eartas.gr, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική- οικονομική προσφορά σας για το σκοπό αυτό, μέχρι την Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας.

Συνημμένα:

1)      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2)      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3)      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου

 

 

Ιωάννης Γκολομάζος

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Clusters Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 10.00 – 18.00 Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας