Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
daneia F467204246

Πολυνομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

Με το σχέδιο νόμου αναστέλλεται η πώληση ή μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 140.000 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ διευθετείται το πλαίσιο αδειοδότησης των εταιρειών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα υπερχρέωσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ανατίθεται αποκλειστικά σε ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, που εδρεύουν στην Ελλάδα και σε εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με οποιονδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 και με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Eιδική άδεια

Οι παραπάνω εταιρείες λαμβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εποπτεύονται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εταιρείες αυτές καταχωρούνται σε ειδικά Μητρώα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι η πώληση δανείων μπορεί να γίνει μόνον εφόσον έχει υπογραφεί συμφωνία ανάθεσης διαχείρισης μεταξύ εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επισημαίνεται ότι η ΤτΕ χορηγεί την άδεια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται. Προηγείται απλή γνώμη τριμελούς επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Οικονομικών.

Eξώδικη πρόσκληση του δανειολήπτη

Για να πουληθεί ή μεταβιβασθεί ένα δάνειο θα πρέπει να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε 12 μήνες ώστε να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Κύρωση σύμβασης για τα 14 αεροδρόμια

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων.

Με την κύρωση αποκτούν την ισχύ νόμου οι δύο (2) Συμβάσεις Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων (Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και των Αεροδρομίων Αιγαίου), που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ: του Ελληνικού Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε., των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντίστοιχα και των μετόχων αυτών, ήτοι (α) της γερμανικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία kFRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE και (β) της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία SLENTEL L1MITED.

Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων για τα επόμενα 99 χρόνια

Συστήνεται το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2015, αλλά με άλλη επωνυμία και συγκεκριμένα «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».

Η Εταιρεία δεν ανήκει στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική, συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό και ειδικότερα διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου να:

  • Συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
  • Συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους).

Η διάρκειά της ορίζεται σε 99 έτη, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου.

Από τη σύστασή της, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και θεωρούνται άμεσες θυγατρικές τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα:

  • Το ΤΧΣ.
  • Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
  • Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ).
  • Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., που συστήνεται με τον υπό ψήφιση νόμο.

Με άλλες διατάξεις του ν/σχ προβλέπεται πως η κυριότητα και νομή όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις (αιγιαλοί, περιοχές Natura, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.). Στην ΕΤΑΔ δύναται να μεταβιβαστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο.

naftemporiki.gr

Previous Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας