Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemikiaeroporia F 759074458.jpg2

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός προμήθεια ημιφορτηγών οχημάτων διπλής καμπίνας (4χ4)

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια έξι (6) «Ημιφορτηγών Οχημάτων διπλής καμπίνας (4 x 4), τύπου Pick Up με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο» με δικαίωμα προαίρεσης (option) ενός (1) επιπλέον οχήματος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας : 20.325,20 € x 6τεμ. = 121.951,20 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%] + 20.325,20 € [1 τεμ. οption) [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%] = 142.276,40 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%] ενώ 175.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς επίσης και του δικαιώματος προαίρεσης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov .gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Παράταση της τραπεζικής αργίας έως τις 13 Ιουλίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας