Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemikiaeroporia F 1987288188.jpg2

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Επισκευή FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού:Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/17 μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού :«Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIRINFRAREDTURRET, P/N:46426276 AB-01, CAGECODE: F6170, Ε/Π SUPER PUMA». Ποσότητα: Τρία(3) τεμ. Υλικού FLIR INFRARED TURRET, P/N: 46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/ΠSUPER PUMA. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 541.980,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00). 

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 :Βλέπε σημείο ένα (1β).

Ηλεκτρονική πρόσβαση :www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 44006.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ«ΚΩΣ»: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας